หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลงานของเรา สำนักงาน อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร ซัมเมอร์ ลาซาล พื้นที่จัดงานและที่ประชุม ไอเวอรี่ ชาโดว์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พื้นที่ค้าปลีก วันอุดมสุข สมา ฟู้ดทอรี่ ซันนี่ แอท ซัมเมอร์ ลาซาล BOFFICE ข่าวสารและกิจกรรม บทความ ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
TH | EN
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการใช้คุกกี้
คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ติดต่อ
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Statement)
สำหรับลูกค้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Statement)
สำหรับคู่ค้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Statement)
สำหรับบุคลากร

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 • กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี (“กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี” หรือ “เรา”) เห็นความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมุ่งหมายที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด รวมถึงจะเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ร่วมกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement) ซึ่งเราได้จัดทำและส่งไปยังเจ้าของข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อันได้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ดังนี้ (ก) ลูกค้า (ข) คู่ค้า (ค) บุคลากร และ (ง) ผู้ถือหน่วย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น (เรียกรวมกันว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีผลเป็นการยกเลิก แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกัน ให้ข้อกำหนดต่างๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผล
 • 1.
  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลอื่นใดที่กำหนดโดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  โดยทางกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
  • 1.1
   ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ รูปภาพ บันทึกวิดีโอ เลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง ชื่อบริษัท หรือองค์กรที่ทำงาน ทะเบียนรถ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
  • 1.2
   ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น บันทึกโครงสร้างใบหน้า (Facial Scan) บันทึกลายนิ้วมือ (Fingerprint Scan) ผลตรวจสุขภาพ เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ
  • 1.3
   ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว Social Application เช่น Line ID/Facebook Account หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
  • 1.4
   ข้อมูลสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
  • 1.5
   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (“BOFFICE”) เช่น เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อมูลการถือหน่วย เลขทะเบียนสมาชิกศูนย์รับฝากทรัพย์ เป็นต้น
  • 1.6
   ข้อมูลพนักงาน เช่น ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ประวัติการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อมูลการเข้าและออกงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการประเมินอื่นใด ข้อมูลการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
  • 1.7
   ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน BOFFICE เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร ค่าตอบแทน ข้อมูลทางภาษี การหักค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่าย รายละเอียดการทำธุรกรรมกับทางกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
  • 1.8
   ข้อมูลด้านความชอบและความสนใจ เช่น ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อสินค้า และ/หรือ บริการของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
  • 1.9
   ข้อมูลด้านคุณวุฒิ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ใบอนุญาต ความถนัดด้านวิชาชีพ และข้อมูลอื่น ๆ ด้านคุณวุฒิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
  • 1.10
   ข้อมูลทางด้านความปลอดภัย เช่น บันทึกจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
  • 1.11
   ข้อมูลสารสนเทศ เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลอื่น ๆ ด้านสารสนเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมทำงาน ร่วมเป็นสมาชิก ดำเนินกิจกรรม เป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการใดๆ กับเรา เรามีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน ดำเนินการใดๆ ตามที่ท่านร้องขอ หรือดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ในสัญญา รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หากว่าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้พิจารณานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยท่านต้องนำส่งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา ตามที่เราอาจร้องขอ

   สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนดให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 15.
 • 2.
  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรือช่องทางอื่น ซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้
  • 2.1
   การใช้งานเว็บไซต์ : กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีผ่านคุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน รวมถึงเมื่อท่านใช้บริการ หรือเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media ของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ Line official
  • 2.2
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน : กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ประสานงาน เลขานุการ ผู้ติดต่อของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนโดยชอบธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคคลอ้างอิง หรือบุคคลที่ร่วมงานกับท่าน
  • 2.3
   บริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าน : เช่น บริษัทที่เป็นนายจ้างของท่าน หรือองค์กรที่ท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือผู้ให้บริการของท่านซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
  • 2.4
   แหล่งข้อมูลสาธารณะ : กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงเว็บไซต์สาธารณะหรือ Social Media
 • 3.
  ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอนุญาต (ข) ท่านและกลุ่มบริษัทภิรัชบุรียังคงมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน (ค) กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือ (จ) มีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • 4.
  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
  • 4.1
   ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
   • (1)
    ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วย BOFFICE ตลอดจนการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการกระจายหน่วย การตรวจสอบธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการดำเนินการเกี่ยวกับภาษี
   • (2)
    เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ BOFFICE ซึ่งรวมถึง การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น
   • (3)
    เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
   • (4)
    เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของศาล
  • 4.2
   ฐานสัญญา
   • (1)
    เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น ประเมิน พิจารณา และคัดเลือกบุคลากร หรือคู่ค้าที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจะเข้าทำสัญญาด้วย
   • (2)
    เพื่อเข้าทำสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ กับท่านตลอดจนการปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างลูกค้า คู่ค้า บุคลากร หรือบุคคลใดๆ และกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือตามคำสั่งของบุคคลดังกล่าวตามสิทธิในสัญญาดังกล่าว เช่น การติดต่อประสานงาน การมอบหมายหน้าที่ตามสัญญา การชำระหรือเรียกให้ชำระค่าตอบแทน
   • (3)
    เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก เช่น รับสมัครสมาชิก ตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อชำระค่าสมาชิก จัดทำและส่งบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิก รวมถึงการต่ออายุสมาชิก เป็นต้น
  • 4.3
   ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
   • (1)
    เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการร่วมงานกับกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
   • (2)
    เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศและบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ประกอบการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ของเรา ผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีเป็นผู้ควบคุมโดยที่ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาที่เจาะจงเป้าหมาย (Targeted Advertisement)
   • (3)
    วิเคราะห์และวิจัยกิจกรรมและการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้า บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
   • (4)
    เพื่อการยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือคู่ค้าก่อนเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา
   • (5)
    เพื่อรวบรวมข้อมูลของตัวแทนนิติบุคคล รวมถึงเพื่อติดต่อประสานกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เป็นนิติบุคคลผ่านตัวแทนนิติบุคคล เช่น แจ้งการโอนเงิน สอบถามความเห็นหรือติดต่อเพื่อการดำเนินการตามนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านและเรา
   • (6)
    ตรวจสอบ บันทึกและจัดทำทะเบียนข้อมูลการเข้าออกพื้นที่ การแลกบัตร รวมถึงกรณีบัตรจอดรถสูญหาย
   • (7)
    เก็บข้อมูลของท่านเพื่อตอบสนองต่อคำขอการเข้าถึงบันทึกกล้องวงจรปิด
   • (8)
    ตรวจสอบใบอนุญาต ความยินยอมหรือหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาความปลอดภัย
   • (9)
    เพื่อการป้องกัน รับมือ และบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี รวมถึงการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
   • (10)
    เพื่อดำเนินการด้านบุคลากร เช่น เพื่อเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านในฐานะผู้สมัครงานเพื่อ โอกาสในการจ้างงานในอนาคต และเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
   • (11)
    เพื่อการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และทางสารสนเทศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม รวมถึงใช้เพื่อการสอบสวนการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดอันตราย
   • (12)
    เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้แก่บริษัทในกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือคำขอของท่าน รวมถึงการตรวจสอบภายในและการประสานงานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของเรา
  • 4.4
   ฐานความยินยอม
   • (1)
    เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเกี่ยวกับผลตรวจสุขภาพของท่านเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนื่องมาจากท่านเป็นผู้ให้บริการและสัมผัสอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ของเรา
   • (2)
    เพื่อเก็บและบันทึกโครงสร้างใบหน้า (Facial Scan) และ/หรือ ลายนิ้วมือ (Fingerprint Scan) เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าพื้นที่เฉพาะและการบันทึกเวลาเข้าออกพื้นที่
   • (3)
    เพื่อแจ้งข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน ภัยอันตรายใดๆ ในบริเวณหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
   • (4)
    เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และ/หรือ บริการ ตลอดจนโปรโมชั่นที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน (Direct Marketing)
   • (5)
    จัดส่งของขวัญวันเกิด (Birthday Greeting) ให้แก่ท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญรายใหม่ เพื่อบริหารนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านและกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี
   • (6)
    เพื่อดำเนินการด้านบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
   • (7)
    เพื่อรับรองสถานะการเป็นพนักงานกับบุคคลภายนอก เช่น สถาบันการเงิน หรือนายจ้างใหม่ของบุคลากร และเพื่อดูแลหรือดำเนินตามคำขอของท่านหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
   • (8)
    เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เพื่อดำเนินตามคำขอเบิกหรือคำขอคืนค่ารักษาพยาบาล และจัดเก็บหลักฐานการเบิกหรือคำขอคืนดังกล่าวเป็นหลักฐาน
 • 5.
  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

  ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือยินยอมของท่าน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หรือกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังประเภทของบุคคลที่สาม และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ ดังกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้
  • 5.1
   วิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมในการอบรม การบรรยาย การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดของกลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี
  • 5.2
   บุคคลทั่วไปหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือสื่อ Social Media และ Social Application ของกลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี
  • 5.3
   หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมสรรพากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • 5.4
   สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินแก่ท่าน ธนาคารที่ดูแลธุรกรรมทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5.5
   ทรัสตี (Trustee) หรือบุคคลใดๆ ที่ทรัสตีของ BOFFICE จะก่อหรือได้ก่อนิติสัมพันธ์ด้วย
  • 5.6
   บริษัทประกันภัย รวมถึง บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย และผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการอื่น ๆ
  • 5.7
   ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ที่ทำงานกับเรา เพื่อจัดเตรียมและจัดหาบริการและสินค้าหรือบริการให้แก่เรา เช่น ผู้ให้บริการด้านสื่อ (Media Agency) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ สายการบิน และโรงแรม ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ผู้ให้บริการด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรือการค้นคว้าข้อมูลทางการตลาด การทำธุรกรรม การจัดทำเงินเดือน (Payroll) ผู้จัดกิจกรรม การให้บริการด้านสถานที่ อาหารและสินค้า หรือบริการอื่น ๆ
  • 5.8
   ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความและผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
  • 5.9
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้ติดต่อ เลขานุการ ผู้ประสานงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
 • 6.
  การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หรือองค์กรอื่นนอกราชอาณาจักรไทย (หากมี) เช่น องค์กรผู้ให้การสนับสนุนของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือองค์กรที่จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่จำเป็น และเหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักรไทย เช่น การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูล หรือการจัดให้มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

  ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจะกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • 7.
  คุกกี้ (Cookies)

  คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ของเราไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) ของท่าน เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจเก็บรวบรวมคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมใดๆ กับกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือที่เราเป็นผู้ควบคุม

  คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายกับคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยอาศัยความยินยอมจากท่าน ดังนี้
  • 7.1
   เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีได้
  • 7.2
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีในการดำเนินการการให้บริการออนไลน์
  • 7.3
   เพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีสามารถจดจำ และตอบสนองท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจดจำชื่อ บัญชีผู้ใช้งาน รหัส หรือการตั้งค่าที่ผ่านมาเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันในครั้งถัดไป
  • 7.4
   เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของเว็บไซต์
  • 7.5
   เพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) และการวิจัยด้านการตลาด

   ท่านอาจลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไปได้โดยการเข้าไปที่ www.bhirajburi.co.th ในกรณีที่ท่านลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
 • 8.
  ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

  ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผู้เยาว์ไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพังตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง เว้นแต่กรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี เราต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองทุกกรณี

  ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลไร้ความสามารถ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนเท่านั้น

  ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนเท่านั้น ทั้งนี้ เรา ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี มีสถานะเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว หากเราทราบว่าท่านมีสถานะเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ เราจะรีบดำเนินการโดยไม่ชักช้าเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่าน (ตามแต่กรณี) ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ กับข้อมูลนั้นต่อไปในอนาคต
 • 9.
  กล้องวงจรปิด

  ใกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีได้มีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เข้าออก ณ บริเวณพื้นที่ของเรา เพื่อการรักษาความปลอดภัย ป้องกันภยันตรายและอุบัติเหตุ รวมถึงเพื่อการสืบสวนสอบสวนกรณีเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น ทั้งนี้ เราจำกัดการเข้าถึงบันทึกกล้องวงจรปิดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • 10.
  มาตรการการและแนวนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงใช้มาตรการและแนวนโยบายดังต่อไปนี้ เพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
  • 10.1
   นโยบายการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 10.2
   นโยบายในการตอบสนองกรณีมีคำร้องขอหรือคำสั่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
  • 10.3
   นโยบายการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม
 • 11.
  สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  ท่านมีสิทธิตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธินั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย [โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีได้ทำการจัดเตรียมคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.bhirajburi.co.th เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้แบบคำขอในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวในการแสดงเจตนาเพื่อใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครองแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล]
  • 10.1
   สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา : ท่านมีสิทธิเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  • 10.2
   สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสัญญา หรือภายใต้หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกำหนด
  • 10.3
   สิทธิในการคัดค้าน : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
  • 10.4
   สิทธิในการขอให้ลบ : ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนด้วยเหตุบางประการได้
  • 10.5
   สิทธิในการขอให้ระงับ : ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
  • 10.6
   สิทธิในการแก้ไข : ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • 10.7
   สิทธิในการร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเรามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  • 10.8
   สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านั้น หรือจะเพิกถอนทั้งหมดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

   ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อกับกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 15.

   ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรื่องใด เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิกถอนดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

   เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี คำนึงถึง และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองของข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคำขอไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอำนาจในการยื่นคำขอดังกล่าว (ข) คำขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่ส่งคำขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นอยู่ที่กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี (ค) คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำ ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ง) เรามีสิทธิในการปฏิเสธคำขอของท่านตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • 12.
  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และการใช้งานเว็บไซต์ ของเราเท่านั้น โดยบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี อาจมีลิงก์ (Link) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ หากท่านได้กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ท่านจะต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ แยกต่างหากจากของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีก่อนที่จะกรอกและส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยกลุ่มบริษัท ภิรัชบุรีจะไม่รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้คุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • 13.
  การตรวจสอบและแก้ไข

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรีจะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีโดยเร็ว
 • 14.
  บททั่วไป

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การกำกับ และการตีความตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • 15.
  ติดต่อเรา

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีรวมถึงการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ 11. ท่านสามารถติดต่อเรา ตามบริษัทที่ท่านมีนิติสัมพันธ์โดยตรง และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง

  กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี

 • ลำดับชื่อองค์กร
  1.บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
  2.บริษัท อะเบ๊าท์ฟู้ด จำกัด
  3.บริษัท ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกรุงเทพมหานคร จำกัด
  4.บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด
  5.บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
  6.บริษัท ภิรัชมาสเตอร์แพลน จำกัด
  7.บริษัท ภิรัชเซอร์วิสเซส จำกัด
  8.บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด
  9.บริษัท ภูมิบางจาก จำกัด
  10.บริษัท ภูมิลาซาล จำกัด
  11.บริษัท ภูมินาวา จำกัด
  12.บริษัท ภูมิสมิง จำกัด
  13.บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด
  14.บริษัท ไบเทคเซอร์วิสเซส จำกัด
  15.บริษัท คุระบุรี จำกัด
  16.บริษัท มุก แอนด์ มอร์ จำกัด
  17.บริษัท เพนต้า 591 จำกัด
  18.บริษัท ปรินทร จำกัด
  19.บริษัท ภัทรบุรี จำกัด
  20.บริษัท สินสรรพาวุธ จำกัด
  21.บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  22.บริษัท ภิรัชแอนด์บียอนด์เวนเจอร์ส จำกัด
  23.บริษัท ภิรัช แอสเซ็ท 23 จำกัด
  24.บริษัทอื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป)
 • 15.
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ถึง : บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด

  ที่อยู่ : 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงทพมหานคร

  เบอร์ติดต่อ : 0-2261-0261

  เว็บไซต์ : https://www.bhirajburi.co.th
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกทบทวน และให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565